A.1.

Regulamin wyścigowy GTPL jest oparty o zasady CRC,

określające zachowania się kierowców w wyścigach online, a także o regulaminy wyścigowe FIA.

A.2.

W przypadku, gdy organizator wyścigu wybiera do stosowania w/w Regulamin, wszyscy uczestnicy

wyścigu mają obowiązek stosowania się do jego postanowień.

A.3.

Organizator wyścigu nie ma obowiązku wyboru w/w Regulaminu jako obowiązującego w organizowanym

przez siebie wyścigu i może wybrać dowolne zasady jakie będą w nim stosowane, pod warunkiem

wcześniejszego powiadomienia o tym uczestników wyścigu.

A.4.

Każdy uczestnik wyścigu ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się ze wszystkimi zasadami

obowiązującymi w wyścigu, w którym bierze udział.Objaśnienia użytych pojęćB.1. Zakręt

– odcinek toru pomiędzy miejscem, w którym linia prosta wytyczająca wewnętrzną granicę toru przechodzi

w łuk, a miejscem, gdzie ponownie przechodzi w linię prostą.

B.2. Strona zakrętu

– część zakrętu mieszcząca się pomiędzy wewnętrzną lub zewnętrzną linią wyznaczającą granicę toru,

a połową jego szerokości.

B.3. Prosta

– odcinek toru pomiędzy końcem poprzedniego zakrętu, a początkiem następnego.

B.4. Punkt skrętu

– miejsce, w którym samochód jadący z optymalną prędkością i po optymalnej linii wyścigowej rozpoczyna

manewr skrętu.

B.5. Overlap

– taka pozycja pojazdu atakującego względem atakowanego, w której przód pojazdu atakującego znajduje się

w świetle pojazdu atakowanego, co najmniej w 1/2 jego długości.

B.6. Prawidłowy overlap

– overlap uzyskany najpóźniej w „punkcie skrętu”.

B.7. Bezpośrednia bliskość

– taka pozycja pojazdu będącego za lub obok innego pojazdu, która uniemożliwia kierowcy będącemu z przodu

wykonanie manewru zmiany linii jazdy lub zmniejszenia prędkości bez groźby spowodowania kolizji, bądź

sytuacji niebezpiecznej, ze względu na zbyt małą odległość dzielącą pojazdy i brak możliwości reakcji

na manewr kierowcy będącego z przodu.Ogólne zasady zachowaniaC.1. Współzawodnicz w wyścigach w czysty i uczciwy sposób.

C.2. Dołóż wszelkich starań, aby nie zepsuć zabawy innym.

C.3. Unikaj ogólnie złego zachowania, nie ulegaj złemu zachowaniu innych.

C.4.

Nie używaj niestosownego języka, nie obrażaj innych osób zarówno w pokoju wyścigowym, jak i poza nim.

C.5.

Pamiętaj, że postawa fair play jest równie ważna, jak przestrzeganie regulaminu.

C.6.

Staraj się jechać rozważnie. Okaz szacunek i cierpliwość dla kolegów. Bądź ostrożny.

Zrozum ograniczenia gry i dostosuj do nich swoją jazdę. Prowadzenie samochodu online, w symulacji

wyścigu nie wygląda dokładnie tak samo, jak prawdziwy wyścig i czasami wymaga większej ostrożności.Uczestnictwo w wyścigachD.1. Każdy uczestnik wyścigu powinien stawić się w pokoju wyścigowym przynajmniej na 15 minut

przed rozpoczęciem zawodów. W przeciwnym razie, może to zostać uznane za nieobecność, a jego

miejsce może zostać oddane innemu zawodnikowi.

D.2. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w wyścigu, powinieneś poinformować

o tym organizatora zawodów z odpowiednim wyprzedzeniem.Zachowanie się na torzeE.1.

Kierowca będący z przodu ma prawo do jazdy wybraną przez siebie linią i wykonywania takich manewrów,

jakie uzna za stosowne w danej sytuacji, z zastrzeżeniem punktu E.2. i punktu E.6.

E.2.

Kierowca będący z przodu traci prawa określone w pkt.E.1. gdy pojazd jadący za nim bądź obok niego

znajduje się w bezpośredniej bliskości. W takiej sytuacji kierowca będący z przodu nie może wykonać

żadnych manewrów, które mogłyby doprowadzić do kolizji lub sytuacji niebezpiecznej dla kierowcy

będącego z tyłu lub obok.

E.3.

Zapisy punkt E.2. nie mają zastosowania, gdy kierowca będący z przodu zostanie zmuszony do wykonania

nieuprawnionego manewru przez niezgodne z zasadami zachowanie się innych uczestników wyścigu będących

przed nim, niebezpieczną sytuację mającą miejsce przed nim, bądź jego manewr jest naturalnym manewrem

wykonywanym na optymalnej linii wyścigowej (składanie się w zakręt, hamowanie itp.).

E.4.

Zapisy punktu E.2. przestają obowiązywać także w sytuacji, gdy ustąpi przyczyna w nim określona

(bezpośrednia bliskość).

E.5.

Jeśli kierowca z przodu wykona nieuprawniony manewr i doprowadzi tym do kolizji bądź sytuacji

niebezpiecznej dla kierowców jadących za nim, może zostać uznany winnym przekroczenia zasad

i może mu zostać wymierzona stosowna kara, niezależnie od treści punktu E.7.

E.6.

Kierowca jadący z przodu nie może złośliwie lub bezzasadnie hamować, zwalniać i zmieniać toru jazdy,

jeżeli stworzy tym zagrożenie dla innych kierowców. Takie zachowanie jest traktowane nie tylko jako

przekroczenie regulaminu, ale także jako złamanie zasady fair play i może być karane z większą surowością.

E.7.

Obowiązkiem kierowcy jadącego z tyłu jest podjęcie wszelkich działań, ostrożności i odpowiedzialności,

by nie doprowadzić do kolizji z prawidłowo jadącym samochodem z przodu, bądź nie stworzyć sytuacji

dla niego niebezpiecznej.Zjazdy do boksów i wyjazdy z nichF.1. Kierowca zjeżdżający do boksów ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

Swoim manewrem nie może spowodować zagrożenia dla innych.

F.2. Zjazd do boksów dozwolony jest tylko korytarzem zjazdowym. Najeżdżanie na linie wyznaczające

ten korytarz jest zabronione, chyba, że organizator wyścigu określi inaczej.

F.3. Kierowca wyjeżdżający z boksów ma obowiązek zachowania ostrożności i nie przeszkadzania tym,

którzy już są na torze.

F.4. Samochody znajdujące się na torze mają zawsze pierwszeństwo przejazdu przed samochodami

wyjeżdżającymi z boksów.

F.5. Wyjazd z boksów dozwolony jest tylko korytarzem wyjazdowym. Najeżdżanie na linie wyznaczające

ten korytarz jest zabronione, chyba, że organizator wyścigu określi inaczej.Sytuacje kontaktoweG.1.

Jeżeli dojdzie do kontaktu między pojazdami, który nie spowoduje uszkodzeń w pojeździe poszkodowanego,

ale będzie przyczyną wypchnięcia pojazdu poszkodowanego poza obrys toru lub w sposób znaczący zakłóci

jego linię jazdy, a kontakt ten pozwoli sprawcy zdarzenia na zyskanie pozycji względem poszkodowanego,

sprawca powinien umożliwić poszkodowanemu powrót na pozycję, którą zajmował przed zdarzeniem. Sprawca

powinien to uczynić nawet jeśli oznaczałoby to przepuszczenie innych pojazdów niebiorących udziału

w zdarzeniu, a więc i utratę więcej niż jednej pozycji.

G.2.

Jeżeli sprawca podejmie stosowne do tej sytuacji działania, wtedy jakakolwiek kara, która normalnie

byłaby na niego nałożona za spowodowanie kolizji, może zostać zmniejszona lub anulowana.

G.3.

Jeśli w wyniku kolizji nastąpi uszkodzenie pojazdu poszkodowanego uniemożliwiające bądź znacznie

utrudniające dalszą jazdę, sprawca, pomimo spełnienia obowiązku oddania pozycji, nie może liczyć

na anulowanie kary jaka jest przewidziana przez organizatora wyścigu za tego typu zdarzenia.

G.4.

Jeżeli sprawca nie podejmie w/w działań i nie odda pozycji poszkodowanemu, wtedy nie ma żadnych

podstaw do zmniejszenia lub anulowania przez organizatora normalnie nakładanej kary.Obrona pozycjiH.1.

Kierowca atakowany ma prawo jechać na "prostej" wybraną przez siebie linią jazdy.

H.2.

Kierowca atakowany ma prawo, z zastrzeżeniem punktu E.2. do obrony swojej pozycji i zablokowania ataku

poprzez jednokrotną zmianę linii jazdy od jednej krawędzi toru do drugiej, a następnie powrotu na swoją

poprzednią linię z zachowaniem miejsca na szerokość samochodu pomiędzy swoim samochodem, a krawędzią

toru po tej jego stronie, na którą wraca.

H.3.

Jeśli w trakcie wykonywania manewru obrony pozycji przód samochodu atakującego znajdzie się w świetle

samochodu atakowanego po tej jego stronie, w którą zmierza kierowca atakowany wykonując ten manewr,

kierowca atakowany nie może dojechać do krawędzi toru i musi zostawić miejsce na szerokość samochodu

dla kierowcy atakującego, również po tej stronie toru.

H.4.

Jeśli kierowca atakujący nie zdoła przed kolejnym zakrętem uzyskać prawidłowego overlapu, kierowca

atakowany ma prawo rozpocząć manewr skrętu w punkcie skrętu bądź później.

H.5.

Wcześniejsza zmiana linii jazdy niż w „punkcie skrętu” jest w powyższej sytuacji dozwolona pod warunkiem,

że na prostej poprzedzającej zakręt kierowca atakowany nie wykonał już wcześniej manewru obrony pozycji.

Jeśli taka obrona pozycji miała miejsce, wcześniejsza zmiana linii jazdy niż w punkcie skrętu

jest traktowana jako ponowna próba obrony pozycji i jest zabroniona.

H.6.

W przypadku, gdy kierowca atakowany nie wykonał wcześniej manewru obrony pozycji, może on rozpocząć

manewr skrętu i zmienić linię jazdy wcześniej niż w punkcie skrętu, z zastrzeżeniem punktu E.2.Jazda w zakrętachI.1.

Aby kierowca pojazdu będącego z przodu miał prawo do przejechania zakrętu wybraną przez siebie linią

jazdy, pojazd będący z tyłu nie może posiadać prawidłowego overlapu.

I.2.

Jeśli kierowca atakujący uzyskał prawidłowy overlap, kierowca atakowany ma prawo tylko do tej

"strony zakrętu", po której znajdował się w punkcie skrętu, w stosunku do pojazdu atakującego.

I.3.

Jeśli kierowca atakujący uzyskał prawidłowy overlap, ma prawo tylko do tej "strony zakrętu",

po której znajdował się w punkcie skrętu, w stosunku do pojazdu atakowanego.

I.4.

Próba ataku bez "prawidłowego overlapu" nie jest zabroniona pod warunkiem, że atakujący ma miejsce

w zakręcie na taki atak, nie doprowadzi do kontaktu bądź kolizji z atakowanym, nie stworzy dla niego

sytuacji niebezpiecznej i w żaden sposób nie zakłóci jego linii jazdy.

I.5.

Kierowca atakujący bez "prawidłowego overlapu" nie ma żadnych praw w zakręcie, w którym podjął

taką próbę, z zastrzeżeniem punktu J.3. W przypadku wyprzedzenia i uzyskania pozycji z przekroczeniem

zasad zawartych w punkcie I.4. kierowca atakujący ma obowiązek oddania tak uzyskanej pozycji.

I.6.

Kierowcy nabywają swoje prawa najpóźniej w punkcie skrętu i tracą je wraz z końcem zakrętu.

I.7.

Kierowcy mogą pokonać zakręt "stroną zakrętu" do której nie mają prawa, pod warunkiem nie zakłócenia

w żaden sposób toru jazdy pojazdu uprawnionego do tej "strony zakrętu", a także niedoprowadzenia

do kolizji z tym pojazdem bądź stworzenia sytuacji niebezpiecznej.

I.8.

Jeśli w trakcie pokonywania zakrętu dojdzie do kolizji, znaczącego zakłócenia toru jazdy lub innej

sytuacji niebezpiecznej, winnym zostaje uznany kierowca, który w momencie zdarzenia znajdował się

na tej "stronie zakrętu", do której nie miał prawa.Błąd kierowcyJ.1. Popełnienie błędu nie jest przekroczeniem zasad, ale mogą nim być jego skutki.

J.2. Popełnienie błędu nie usprawiedliwia przekroczenia zasad.

J.3.

Jeżeli kierowca będący z przodu popełni znaczący błąd, a inny kierowca chce ten błąd wykorzystać,

kierowca który popełnił błąd ma ograniczone prawo do odparcia takiego ataku. Jeżeli któryś

z kierowców musi ustąpić, powinien to być ten, który popełnił błąd z zastrzeżeniem punktu E.7.

J.4.

W przypadku popełnienia błędu na starcie wyścigu (false start, niewłaściwy bieg) kierowca, który

popełnił błąd nie może zmienić linii jazdy do czasu, aż przestanie swoją spowolnioną jazdą stwarzać

zagrożenia dla innych. Omijanie lub wyprzedzanie takiego pojazdu jest dozwolone tylko z zachowaniem

szczególnej ostrożności i nie spowodowania sytuacji niebezpiecznej dla innych uczestników wyścigu.Prowadzenie uszkodzonego pojazduK.1.

Obowiązkiem spoczywającym tylko i wyłącznie na kierowcy prowadzącym uszkodzony pojazd jest dołożenie

wszelkich starań w celu minimalizacji stwarzanego przez jego pojazd zagrożenia oraz uniknięcia

kontaktu z innymi pojazdami.

K.2.

Z zastrzeżeniem punktu K.1. kierowca prowadzący uszkodzony pojazd ma takie same prawa i obowiązki

jak inni kierowcy.

K.3.

Jeśli z powodu ograniczeń jakie posiada gra nie ma możliwości stwierdzenia uszkodzenia pojazdu,

za wiarygodne przyjmuje się oświadczenie kierowcy tego pojazdu.Powrót do wyścigu po kolizji / sytuacji niebezpiecznejL.1.

Kierowca powracający do wyścigu po kolizji lub sytuacji niebezpiecznej ma obowiązek dołożyć wszelkich

starań, aby zminimalizować wszelkie możliwe zagrożenia, jakie może stanowić dla innych uczestników

wyścigu niebiorących udziału w danym incydencie. Obowiązek ten dotyczy tak sprawcy jak i poszkodowanego.

L.2.

Jeżeli, pomimo wypadku, kierowca znajduje się nadal na torze, to wtedy, dopóki nie powróci

do normalnej jazdy wyścigowej, dopóty nie ma żadnych praw. Do czasu pełnego powrotu

do wyścigu musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom niebiorącym udziału w zdarzeniu.Powrót na torM.1.

Granicę toru wyznaczają linie bądź inne elementy toru. Granicę toru określa organizator wyścigu.

M.2.

Jazda czterema kołami poza granicą toru jest zabroniona, chyba, że organizator wyścigu określi inaczej.

M.3.

Kierowca, który celowo wyjechał poza tor musi się stosować do tych samych zasad powrotu nań co kierowcy,

którzy opuścili go nie z własnej woli czy winy.

M.4.

Kierowca pojazdu powracającego na tor ma obowiązek zminimalizowania zagrożenia, jakie może stanowić

dla innych pojazdów.

M.5.

"Przyklejenie" do bandy lub ściany także traktuje się jako wypadnięcie z toru.

M.6.

Samochody na torze mają pierwszeństwo przed pojazdami na tor powracającymi, więc kierowca powracający

na tor ma obowiązek ich przepuszczenia, jeśli są na tyle blisko, że pojazd powracający na tor może

zakłócić ich linię jazdy, bądź spowodować dla nich sytuację niebezpieczną.

M.7.

Okres powrotu na tor zawiera w sobie także czas po faktycznym wypadnięciu, gdy samochód znajduje się

z powrotem na torze, jednak nadal może stanowić zagrożenie, ponieważ nie nabrał odpowiedniej prędkości.

M.8.

Powrót na tor jadąc tyłem jest zabroniony, dopóki nie jest to absolutnie konieczne. Kierowca wracający

na tor w taki sposób jest całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie tego manewru ostrożnie,

z zachowaniem bezpieczeństwa tak, by nie spowodować zagrożenia dla innych.DublowanieN.1. Kierowca dublowany ma obowiązek umożliwić kierowcy dublującemu wykonanie manewru wyprzedzania

najszybciej jak to jest bezpiecznie możliwe.

N.2. Aby manewr ten mógł być wykonany bezpiecznie, kierowca dublowany powinien odpowiednio wcześnie

zjechać z optymalnej linii jazdy.

N.3. Celowe blokowanie dublującego bądź zbyt długie (więcej niż jeden zakręt lub sekwencja zakrętów)

utrudnianie mu wyprzedzenia jest przekroczeniem zasad i podlega karze, której wysokość określa

organizator wyścigu.

N.4. Dublowany i dublujący nie walczą ze sobą. Kierowca zdublowany może odzyskać pozycję tylko

pod warunkiem umożliwienia mu tego manewru przez kierowcę który go wcześniej zdublował lub gdy

wykonanie manewru odzyskania pozycji odbędzie się bez zakłócenia jego jazdy.

N.5. Szybsze tempo wyścigowe kierowcy zdublowanego nie jest wystarczającym powodem do podejmowania

prób wymuszenia odzyskania pozycji, jeśli takie próby byłyby zagrożeniem bądź utrudnieniem

dla kierowcy który ma przewagę przynajmniej 1 okrążenia.

N.6. Za bezpieczne przeprowadzenie w/w manewrów odpowiadają obaj kierowcy.Protesty i kary dyscyplinarneO.1.

Każdy uczestnik wyścigu może po jego zakończeniu złożyć protest na zachowanie innych kierowców.

Terminy, zasady składania protestów i ich rozpatrywania określa organizator wyścigu.

O.2.

Wysokość i rodzaj kar stosowanych w wyścigu określa organizator wyścigu.

O.3.

Decyzja organizatora o nałożeniu kary, po ewentualnym wcześniejszym uzyskaniu wyjaśnień

od sprawcy i poszkodowanego, jest niepodważalna i ostateczna.


Utworzone na Macintoshu
ZESPÓŁ GRAN TURISMO POLSKA
TEAM GRAN TURISMO POLAND

REGULAMIN WYŚCIGOWY GTPL

Powrót

Powrót

     opracował GTPL_oldboy1957